Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP

10. 1. 2010

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
 
název školy:        Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka
                            a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín
                            příspěvková organizace
IČO:                    75027704
adresa školy:       Trojanovice 345, 744 01 Frenštát p.R
telefonní číslo:    556 835 722, 732 321 366
adresa odloučených pracovišť: MŠ Trojanovice p.J 343, 744 01 Frenštát p.R  t.č.: 733766 372
                                                  MŠ Trojanovice 362, 744 01 Frenštát p.R  t.č.: 603146737
e- mail:                materskaskolatrojanovice@seznam.cz
www stránky:      www.mstrojanovice.estranky.cz
zřizovatel:            Obecní úřad Trojanovice 
ředitel školy:        Mgr. Soňa Bunčková
vedoucí učitelka : Silvie Balcárková
 
 
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
 
Provoz mateřské školy byl zahájen 25. září 1950 ve dvou  pronajatých  místnostech bývalé staré školy, jejímž majitelem byla Záložna – Kampelička v Trojanovicích.
Zařízení bylo polodenní, bez stravování.     
Od září 1955  změněno na Stálý útulek v prostorách mateřské školy.
1.listopadu 1965  byl  Stálý útulek změněn na mateřskou školu.
23. ledna 1970 mateřská škola zcela vyhořela a byla přechodně umístěna do budovy základní školy.
Od 25. února 1972 byla mateřská škola provozována v upravených družstevních bytech a 28. dubna 1975 byl zahájen provoz v nynější nově postavené budově.
Mateřská škola se nachází v krásném přírodním prostředí obce Trojanovice. Jedná se o jednopodlažní budovu se dvěmi přilehlými zahradami. Mateřská škola má dvě věkově smíšená oddělení SLUNÍČKO A BERUŠKA s počty 27 dětí ve věku 2,5  – 7 let. Kapacita zařízení byla od šk.r. 2008/2009 zvýšena na 54 dětí. Tvoří sloučené zařízení spolu s místní Základní školou , se kterou také velmi úzce spolupracuje.
 
1.9.2010 se stala odloučeným pracovištěm Mateřské školy také nově vybudovaná jednotřídní MŠ v Trojanovicích p.J,která si začala říkat JAVORNÍČCI, s celkovou kapacitou 25 dětí ve věku 2,5 – 7 let.
Jednopodlažní budova s přilehlou zahradou byla postavena v roce 1884 a sloužila jako škola. Později budovu využíval Valašský soubor písní a tanců Radhošť ke svým zkouškám a přípravám na vystoupení.
Vzhledem k velkému počtu neuspokojených zájemců o umístění dítěte do MŠ se v roce 2009 rozhodlo zastupitelstvo obce zrekonstruovat tuto budovu na Mateřskou školu
    
                                                                    
 
 
1.9.2012 se stala dalším odloučeným pracovištěm Mateřské školy jednotřídní MŠ Trojanovice 362, jako název si zvolili KOŠÍČCI, s celkovou kapacitou 20 dětí ve věku 2,5 - 7 let. MŠ se nachází v přízemí přístavby místní ZŠ vedle tělocvičny,byla vybudována z bývalé restaurace KOŠ a posilovny. Nemá zahradu, děti budou docházet na zahradu MŠ Trojanovice 345. Budou mít však možnost častěji navštěvovat tělocvičnu ZŠ.
 
 
 
 
Spolupráce se ZŠ
 
  • oboustranné návštěvy, projektové vyučování
  • společné kulturní akce, plavecká výuka
  • společné porady, předávání informací o dětech
  • účast dětí mateřské školy v projektovém vyučování v ZŠ
  • účast učitelky MŠ u zápisu do 1. třídy
  • beseda s učitelkou 1.třídy
 
Spolupráce se ZUŠ ve Frenštátě p. R.
 
§ návštěva výchovných koncertů
§ příprava dětí k talentovým zkouškám
 
 
Spolupráce s PPP a SPC v Novém Jičíně :
 
  • spolupráce se speciálními pedagogy, psychology,
 
S mateřskou školou také spolupracuje speciální pedagog Bc. Anastázie Osičková, která vede při MŠ Trojanovice 345 1x týdně logopedickou poradnu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
 
 
 
Vzdělávací cíle, koncepční zaměření výchovně vzdělávací práce:
 
 
  1. Vytváření podmínek pro zdravé prostředí, pro pohodu tělesnou, duševní a sociální:
 
-          uspokojování každodenních přirozených potřeb dětí se zřetelem k jejich věkovým a individuálním zvláštnostem, s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí
 
  -    osobnostní orientace:
        rozvoj  dítěte  podle  jeho  možností,  respektování  mentálního  vývoje  (práce        
        s dětmi talentovanými, zaostávajícími, integrovanými se zdravotním postižením)
 
-          posilování jistoty, sebedůvěry a zdravého sebevědomí, rozvíjení emoční inteligence dětí
 
-          respektování zásad zdravé životosprávy:
vedení k úctě ke zdraví vlastnímu i ke zdraví druhých lidí s využitím témat denního života,
        ochrana a posilování organismu, dostatek pohybu ve vhodném prostředí
     
 
 
  2.  Spolupráce mateřské školy s  rodinou založena na vzájemné úctě, otevřenosti,   
             toleranci a partnerství.
 
-  úspěšná adaptace dítěte na počátku docházky do mateřské školy – citlivý přístup k dětem  i jejich rodičům, náhled a společné řešení případných problémů, vytvoření vzájemného vztahu důvěry,možnost rodiče být svému dítěti v případě potřeby kdykoliv na blízku, poznání vztahu dítěte a jeho rodiny (způsob komunikace, výchovné působení) – vhodné doplňování, event. korigování 
 
-   co nejužší propojenost, uznávání dominantní role rodiny,  
možnost rodičů podílet se na  vých. vzdělávacím programu, každodenní neformální styk, společné aktivity rodičů, dětí a pracovnic mateřské školy
 
  3.   Mateřská škola jako součást obce:
 
-          citové a estetické vnímání okolního světa, prožívání a vyjádření vztahu k blízkým  lidem,   k  přírodě,  rodné vesnicí,  její historii,  lidové tvorbě  a  tradicím
 
   -   účast na veřejných oslavách, vystoupeních, výstavách
 
   -   vést děti k úctě ke starší generaci spoluobčanů;
       spolupráce s Kluby důchodců – vystoupení dětí na akcích Klubů,
       pozvání do MŠ na jarní besídku, společná beseda
 
      4. Spolupráce se ZŠ – plynulý přechod dětí do ZŠ;
  -    dobrá úroveň připravenosti dětí na vstup do 1. třídy
-          kvalitní péče o děti s odkladem školní docházky – spolupráce s odborníky, učiteli ZŠ, výchovně vzdělávací práce podle individuálních plánů
 
Ve výchovně vzdělávací práci bude nadále uplatňován osobnostně orientovaný modelvýchovy spolu s některými prvky programu „ Začít spolu“.
Výchova a vzdělávání jsou uskutečňovány formou činností spontánních, řízených, relaxačních, společných akcí dětí, rodičů a zaměstnanců, nadstandardních a dalších aktivit.
Mateřská škola má dobré podmínky a sociální klima pro práci s dětmi se speciálními potřebami, dětmi zaostávajícími i talentovanými.
Spolupráce s odborníky  je zajištěna.
 
 
 
Oblast   f y z i c k á :
 
1x týdně    - cvičení v místní tělocvičně ZŠ– děti se převlékají do cv.úborů
                     Javorníčci - cvičení v tělocvičně bývalé MŠ
denně         - tělovýchovná chvilka – pohybové a hudebně pohybové hry               
průběžně    - pokračování v systému ozdravných opatření, využívání akupr.
                     pomůcek, míče, zařazování prvků jógy                   
                   -cvičení hrubé i jemné motoriky
dle počasí   -cvičení na zahradě, v přírodě, sezónní činnosti                               
1x ročně     -plavecká výuka  - 10 lekcí (děti 5-6ti leté)                    
průběžně    -využití přírodních i umělých materiálů k vytváření pracovních dovedností.
                   -práce na zahradě, péče o pokojové květiny ,
                   -využití stolařských pracovních koutů tzv. „dílen“
1x ročně    - týden lyžařské školičky na Bílé   
                                
 
 
Oblast   i n t e l e k t u á l n í :
 
průběžně      - zařazování úkolů vztahujících se k  výchově ke zdraví        
                      a zdr.životnímu stylu do každodenní vých. vzděl. práce                         .                                                                                                      
                     -vycházky za poznáním, exkurze:
                       do polí, do lesa, lesní školky
                       návštěva Obecního úřadu, Základní školy, knihovny, obchodů,
                       hasičské zbrojnice
                       krmení ptáků, lesní zvěře v zimě
                       čištění studánek
příležitostně   - účast na výstavách (chovatelských,výtvarných…)                                              
průběžně        - kolektivní i individ. jazykové chvilky                                     
                      - systematické zařazování grafomotorických cvičení 
                       ( Dr. Y.Heyrovská, Šimonovy pracovní listy, MDS Dr. J. Swierkoszové)
                       -využívání časopisů – Sluníčko, Pastelka, knih,
                       - návštěva divadelních a filmových představení                                                        
                       - rodičům dána možnost účastnit se lekcí
 
 
Oblast  e s t e t i c k á :
 
hudební         - rozvíjení hudebního vnímání a vyjadřování,                      
                       
                      - spolupráce se ZUŠ ve Frenštátě p. R. – návštěva koncertů
                                                                                        talentové zkoušky
                     
1xtýdně ½h.   - folklórní taneční  sborečky                                                    
                       - vystupování na kulturních a společenských akcích                                          
 
výtvarná        - rozvíjení výtvarného vnímání a vyjadřování                        
                      - výstavky dětských výtvarných prací,
                      - prezentace dětských prací na Vánoční a Velikonoční výstavě v Trojanovicích
                      - kresba, malba krajiny v přírodě
                      - seznamování s nejrůznějšími výtvarnými technikami                      
                      - účast na výstavách a v soutěžích                                        
 
literární         - doplňování školní knihovny                                                  
                      -1x měsíčně divadlo v mateřské škole či návštěva divad. představení
                        ve Frenštátě p.R
                      - zájezd do  loutkového divadla v Kopřivnici, v Ostravě
                      - pravidelné předčítání z knih před odpoledním odpočinkem                      
                      - návštěva knihovny
 
Oblast   c i t o v á   a   s o c i á l n í :
 
průb., denně - poznávání rodného kraje, nejznámějších beskydských hor, lidové
                       architektury, uplatňování lid. tradic ve vých. vzděl. práci
                     - návštěva Četynovy chalupy – Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
                     - návštěva muzea ve Frenštátě p. R.
                     - posilování jistoty, sebedůvěry a zdravého sebevědomí dětí, rozvíjení
                       sociálních dovedností  „ koncepční záměření vých. vzděl.práce“
 
 
 
Obsah vzdělávání:
 
Obsahem vzdělávání jsou měsíční tématické bloky, které vycházejí z těchto 4 integrovaných bloků motivovaných známými lidovými písněmi:
 
1.      FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU
 
 V tomto bloku se děti seznámí s novým prostředím, kamarády, zaměstnanci MŠ, pravidly chování v mateřské škole v souvislost s uvědoměním si své osobnosti. Budeme se učit zvládat sebeobsluhu a hygienické návyky, seznámíme se základy zdravé výživy. Budeme vést děti k vnímání přání a potřeb druhých..  Naučíme děti porozumět změnám v přírodě a všemu,co s tím souvisí – barvy, tvary, vůně, jaké dary nám dává podzimní příroda. Půjdeme se podívat do lesa ,naučíme se chování v lese, seznámíme se se vším co v lese můžeme objevit. K vyjádření zážitků využijeme výtvarné činnosti jako je malování, kreslení, modelování, činnosti s přírodninami, lisování, frotáž, otisky ,lepení, zapouštění barev do vlhkého podkladu. K prohloubení zážitků nám také pomůže hudební, pohybová a pracovní výchova. Děti se naučí nové básně, říkadla písničky. Společně prožijeme dobu odletu ptáků..Vytvoříme pravidla společného soužití,seznámíme se s pravidly her v jednotlivých centrech aktivit. Učitelky založí  ve spolupráci s rodinou pedagogickou diagnostiku, zvolí postup pro individuální rozvoj a posun dítěte.
 
 
 
 
2.      PÁSLI  OVCE VALAŠI
 
V tomto bloku společně prožijeme adventní období –dozvíme se co je advent,adventní kalendář,adventní věnec, tradice,svátky,vánoční zvyky.Budeme učit děti vnímat atmosféru Vánoc, podílet se na vytvoření pěkného prostředí,výzdobíme  mateřské školy, zejména pracemi dětí, budfeme se seznamovat s různými surovinami a materiály při výrobě vánočních dekorací.Společně prožijeme Mikulášskou a vánoční nadílku. Zapamatujeme si krátké písničky a básničky, naučíme se zacházet s hudebními nástroji. Společně se dozvíme něco o tom, co dělá příroda a počasí v zimě, jak zvířátka přezimují, jak jim můžeme pomoci. Proč mráz kreslí na okna a kde se tu vzal sníh a led /pokusy/.Budeme děti učit  umět odhadnout některá nebezpečí a vyhnout se jim (ledové jevy, rampouchy), využívat tvárné možnosti sněhu, ztvárnit zimu, sněhuláka různými způsoby – kresba, stříhání, lepení, modelování, mačkání, trhání papíru.Budeme se věnovat lidskému tělu, zdravým návykům, zimním radovánkám. Užijeme spoustu legrace při karnevalovém reji . V zimní olympiádě si procvičíme sportovní dovednosti.Naučíme je chápat humor v literárním textu ,orientovat se v čase. S předškoláky se budeme připravovat na zápis do školy. 
 
3.      TRAVIČKA ZELENÁ
 
V tomto bloku budeme pozorovat změny v přírodě, počasí,budeme se učit vnímat přírodu všemi smysly,budeme vytvářet pocit sounáležitosti s přírodou a zároveň je vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit, zlepšovat ,ale i naopak ničit a poškozovat, budeme se učit znát některé ekosystémy.Prožijeme společné chvíle plné radosti se zvířátky a jejich mláďátky, budeme děti vést k ochraně přírody a živých tvorů ale také k poznatkům, jaké nebezpečí nám hrozí při setkání s cizími zvířaty. Oslavíme lidovou tradici „Vynášení Morany“, svoji fantazii a praktické dovednosti uplatníme v přípravě a oslavách svátků jara „Velikonocích“ a zároveň budeme vytvářet povědomí o tradicích, které s těmito svátky souvisejí. Budeme se zabývat dopravou a dopravními prostředky, pravidly chování na silnici, zaměříme se na možná nebezpečí.. Oslavíme Den matek , dětem vysvětlíme význam rodinného zázemí, potřeby vzájemné pomoci, oživíme si zdvořilostní návyky.
    
4.      BESKYDE, BESKYDE
 
V tomto závěrečném tématickém bloku se budeme věnovat charakteristickým znakům léta a sezónním činnostem. Budeme se otužovat vodou a vzduchem. Oslavíme společně Den dětí, budeme si vyprávět o dětech různých zemí a povedeme je k povědomí o existenci různých národů a kultur, dorozumívání se i jinými jazyky a že je možné se tyto jazyky učit.Ještě hlouběji budeme poznávat Trojanovice. Naučíme je uvědomovat si nebezpečí u vody, mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, vědět jak se chránit před negativním vlivem slunečního záření a také o tom, kde hledat pomoc.Společně budeme pozorovat život v trávě. Získaných poznatků využijeme ve výtvarných činnostech a projevech tvořivosti při vytváření staveb z různých materiálů – písek, stavebnice, papírové krabice, malba sytou barvou apod. Povedeme děti k uvědomění si osobního pokroku, své samostatnosti a dovednosti. Rozloučíme se s předškoláky. 
 
 
Doba trvání jednoho tématu se odvíjí od jeho náročnosti a především pak od zájmu dětí o toto téma.Tématické bloky jsou blíže konkrétizovány učitelkami jednotlivých oddělení v tzv. Třídních vzdělávacích programech, které jsou přílohou tohoto ŠVP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formy a metody práce:
 
Uplatňování předevšim hry a hrových činností spontánních i řízených, individuálních i skupinových, metod přímé zkušenosti, samostatného objevování a zkoumání, řešení problémových situací, sociální učení v přirozených situačních kontaktech, využívání přírodního prostředí záměrným i nahodilým působením na dítě. Všechny MŠ zařazují prvky programu „Začít spolu“ – práci dětí v tzv.centrech aktivit, kdy děti pracují skupinově v nejrůznějších koutcích třídy a herny,  např. Ateliér, Domácnost, Manipulační hry, Knihy a písmena, Námětové hry, Pokusy a objevy. Samy se rozhodují dle denní  nabídky činností od učitelky, ve kterém z koutků budou v ten den pracovat ( vzdělávat se ).
 
 
Specifické cíle předškolního vzdělávání:
 -Vzdělávání přizpůsobovat vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbát, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.
- Vytvářet  ve škole prostředí  s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů  k aktivnímu rozvoji a učení dětí.
 -Vzdělávání musí být vždy vázáno jak k obecným potřebám daným věkem dítěte, tak  k individuálním, resp. individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí a aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb každého z  nich. Je třeba, aby se každému dítěti dostalo podpory, péče a stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje.
 -Vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte. Proto je potřeba nerozlišovat jednotlivé izolované discipliny. Vzdělávání se orientuje k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž  je vše vzájemně provázáno a propojeno.  
 -Dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností, proto vzdělávací činnosti v mateřské škole musí být založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházet z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Využívá se přirozený tok dětských myšlenek a spontánních nápadů, poskytuje se dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány a zajišťuje dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.
 -Vytvářet ve škole vhodné prostředí, pro dítě podnětné zajímavé a obsahově bohaté. Veškeré aktivity musí obsahovat prvky hry a tvořivosti, podněcovat radost z učení, zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti a tak přispívat k rozvoji  schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který jej obklopuje.
 -Dítě musí mít možnost  prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek a aby sebe sama vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán. 
 -Při práci s dětmi zařazovat didakticky zacílenou činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná, kterou dítěti nabízí a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení.
 -Vzdělávání uskutečňovat  nejenom v didakticky zacílené činnosti, ale ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. 
 -Využívat metodu tvořivé improvizace, resp. pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci; to poskytuje dítěti srozumitelnou praktickou ukázku životních souvislostí, učí dítě vnímat spojitosti a napomáhá umocňovat jeho zážitek, což nepochybně zvyšuje přirozenou účinnost vzdělávání.
 -Smyslem výuky a výchovy v mateřské škole není naplňovat dětskou mysl informacemi a prožitky, ale především probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
 
 
 
 
 
 
4. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ:
 
 
Věcné podmínky:
 
Naše MŠ mají moderní, estetické a účelové vybavení, prostory a osvětlení vyhovují hygienickým normám a předpisům. Nábytek je zánovní, bezpečný, hračky a pomůcky, množstvím dostačující,  jsou uloženy tak, aby byly plně dostupné dětem, jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Nejen učitelky, ale i děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru. Děti svými výtvory zdobí šatnu, okna, třídu i hernu. Výzdoba je pravidelně obměňována.
Velkou výhodou a chloubou MŠ Trojanovice 345 je velká, rozlehlá zahrada. Každé oddělení této MŠ má svou samostatnou část zahrady, vybavenou novými hracími prvky, které vyhovují bezpečnostním normám. Zahrada oddělení SLUNÍČKO je vybavena novými hracími prvky do 1 m - kombinace dřevo a kov – MINI Lumpárnou, závěsnými houpačkami, houpačkou Čapí hnízdo, zahradním posezením a dvěmi pružinovými houpadly. Zahrada oddělení BERUŠKA je vybavena kovovými prvky do 1m – skluzavkou, prolézačkou Sloník, prolézacím tunelem, dvěmi závěsnými houpačkami a dvěmi pružinovými houpadly. Každé oddělení má také své pískoviště s ochraným krytem, hrací dřevěný domeček a domek na hračky a nářadí.
Zahrada MŠ v Trojanovicích p.J 343 je již doupravena – je oplocena a vybavena taktéž kovovými prvky do 1m – skluzavka, závěsné houpačky, 2 pružinové houpadla , pískoviště. Děti také mohou využívat ke hrám a posezení krásné dřevěné pergoly.
Nová MŠ Trojanovice 362 svou vlastní zahradu nemá – chodí na zahradu MŠ Trojanovice 345.
Plánujeme dovybavit zahrady MŠ novými dětskýmy domečky na hraní, na zahradě oddělení Sluníčko postavit nový větší zahradní domeček na hračky a pomůcky spolu s pergolou, zahradu Berušek obohatit novou průlezkou. Upravit zahrady výsadbou  nové zeleně.
Dále pak obnovit pomůcky a náčiní na cvičení v tělocvičně ZŠ, vybavit tělocvičnu pro Javorníčky.
 
 
 
Životospráva a organizace:
 
V naší MŠ podporujeme zdravý životní styl, tomu odpovídá i uspořádání dne:
 
  6,30 – 9,00    spontánní hry a činnosti dětí , individuální činnosti, zájmové činnosti
                        hygiena, svačina,tělovýchovná chvilka, ranní kruh
  9,00 – 11,30  řízené činnosti skupinové, frontální i individuální, pobyt venku
11,30 – 12,15  hygiena, oběd
12,15 – 14,00  odpočinek, individuální program pro nespící děti
14,00 – 14,30  oblékání, hygiena, svačina
14,30 – 16,00  individuální didakticky cílené činnosti, sponntánní hry, zájmové činnosti
 
Tento denní režim je však velice flexibilní a přizpůsobuje se aktuální situaci a potřebám.
Rodiče mají možnost přivádět své děti do 8,30 hodin, později po předchozí domluvě s učitelkou. Respektujeme individuální potřeby a zájmy dětí. Každé dítě má prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízennou činnost, relaxaci i odpočinek.
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku ( pobyt na zahradě, vycházky do okolí, pobyt na hřišti). Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí.
Všechny děti po obědě relaxují a odpočívají na lehátkách, poslouchají pohádku. Délka odpočinku je individuální. Děti, které neusnou, nebo ty, které se postupně probouzejí, se posléze věnují klidným činnostem ve třídě.
Součástí MŠ Trojanovice 345 je školní jídelna. Ta zajišťuje stravu také pro MŠ v Trojanovicích p.J a pro MŠ Trojanovice 362,  ale i pro místní ZŠ,  kterým je strava dovážena. Strava je plnohodnotná a vyvážená s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny.Ranní svačinku si děti chystají samy, tzn. že si samy namažou pomazánku, samy si vyberou nabízenou zeleninu či ovoce, samy si nalévají připravené pití - mají na výběr ze 2 druhů nápojů. Platí pravidlo„kolik si naložím, tolik také sním a vypiju“. Nikdo děti do jídla nenutí.
Děti mají stále k dispozici dostatek tekutin. Samy se obsluhují z nerezového termosu s výpustí a nalévají si pití do svého vlastního hrníčku přineseného z domova, který mají uložený na společném tácu. V letních měsících jsou při pobytu venku přenášeny termosy také na zahrady. V případě delší vycházky učitelky berou pití sebou v plastových láhvích s kelímky.
Budeme se snažit, aby každé dítě mělo prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízenou hru a činnost, relaxaci i odpočinek, aby si děti osvojily návyk pití
bez upozornění.
Povedeme děti k osvojování si zdravých stravovacích návyků.
 
 
Psychosociální podmínky:
Jedním z naších hlavních cílů je, aby se děti v naší MŠ cíli především dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti se mají možnost postupně adaptovat. Každé dítě má na přizpůsobení tolik času, kolik potřebuje. Rodiče mohou být v tomto období přítomni a zapojovat se do dění libovolnou měrou .
Dalším z cílů je, aby všechny děti měly v MŠ rovnocenné postavení, aby chápaly, že jsou si všichni rovni bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti.
Učitelky respektují individuální vývojové a věkové zvláštnosti, charakterové vlastnosti dětí. Respektujeme rodinnou výchovu. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, dítě dostává na výběr a rozhoduje samo o své činnosti ( viz. práce v centrech aktivit ).
Děti se podílejí na vytváření pravidel společného soužití, samy navrhují řešení při jejich nerespektování.Třída je pro děti kamarádským společenstvím jak už napovídá samotný název tohoto programu.
I nadále budeme vytvářet takové prostředí, aby se v nem cítily dobře nejen děti, ale i zaměstnanci,budeme vytvářet prátelskou atmosféru, povedeme děti k samostatnosti a
upevňovat každodeně opakované úkony hygieny, stolování,sebeobsluhy a zdvořilostního chování v přirozených situacích,budeme využívat pozitivního hodnocení a stimulace.
 
Řízení mateřské školy:
Jsme malá školka, a tak je řízení postaveno na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Personál školky je stabilizovaný a mezi zaměstnanci jsou vytvořeny letité osobní vztahy.Vzájemná komunikace je vstřícná, flexibilní a probíhá každodenně a všemi směry. Povinnosti , pravomoce a úkoly jsou všem jasně vymezeny. Máme vytvořen vnější i vnitřní informační systém. Ved. učitelka zapojuje spolupracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomoci a respektuje jejich názor. Pedagogové pracují jako jeden tým, spolupracují při tvorbě ŠVP, spolupracují s rodiči.
Nadále zlepšovat a aktualizovat informační systém,respektovat názory zaměstnanců, vzdělávat se, spolupracovat se zřizovatelem a odborníky, zlepšit vyhodnocování naplnění stanovených cílů.
 
 
 
 
Pedagogické a personální zajištění:
 
vedoucí učitelka  pro všechny MŠ, pracující na MŠ Trojanovice 345
                                           Silvie Balcárková
 
 
MŠ Trojanovice 345
učitelky:   Dana Hrubá, , Andrea Vacková, Jana Kučová                                                   
kuchařky:  Daniela Uhlářová, Miluše Uhlářová, Eva Volná                  
domovnice:  Denisa Kuběnová      
pomocná kuchařka,uklízečka: Jana Knebelová
vedoucí ŠJ+kuchař.:  Jana Vachalová 
                              
 
MŠ Trojanovice p.J 343
učitelky: Bc.Markéta Kostelníková, Bc. Radana Babincová
domovnice: Věra Mimochodková
 
MŠ Trojanovice 362
Učitelky: Gabriela Golasová, Bc.Hana Rygolová
Domovnice: Jana Knebelová
 
Všichni pedagogové, kromě p.uč. Vackové  mají předepsanou odbornou kvalifikaci, průběžně se sebevzdělávají. P.uč. Vacková si dodělává vzdělání dálkovým studiem na Vysoké škole.
Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy zajištěna dětem dostatečná pedagogická péče. Všichni zaměstnanci MŠ se chovají a pracují profesionálním způsobem.
Zaměříme se na plánování DVPP, proškolení programem Začít spolu a  podporu nekvalifikované učitelky v jejím záměru doplnit si odborné vzdělání.
 
 
Spoluúčast rodičů:
 
Každodenně se snažíme informovat rodiče o průběhu a dění v MŠ, ať už rozhovorem  či prostřednictvím informativní nástěnky,prostřednictvím webových stránek školy,  výstavou dětských výtvarných prací apod. Rodiče mají možnost pracovat v  Klubu rodičů a pomoci tak k  zajištění společných akcí. Jsme připraveni poskytovat rodičům informace z oblasti předškolního vzdělávání , zapůjčíme  odbornou literaturu ze Školní knihovny, poradíme a individuálně konzultujeme daný problém.
Rodiče mají možnost kdykoliv během dne pobývat s dítětem v MŠ, vstupovat do her svých dětí, spolupodílet se při plánování programu mateřské školy.
Více se zaměříme na využití profesních dovedností rodičů, nabídneme rodičům zapůjčení odborných publikací, zajistíme více setkání rodičů s odborníky např. z oboru psychologie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán společných akcí:
 
září              Informační schůzka s rodiči
                                      -seznámení se školním vzdělávacím programem, školním řádem
                                      -organizační pokyny
                     Drakiáda
 
říjen              Podzimní dílna 
                      Lampioňák
 
listopad         Schůzka s učitelkou 1.třídy místní ZŠ
                      Hrajeme si s mámou a tátou
 
prosinec        Mikulášská nadílka                       
                      Vánoce na valašské dědině – výlet do skanzenu v Rožnově p. R.
 
leden             Společné stavění na sněhu.
                      Olympiáda                       
 
únor              Dětský karneval.
                      Beseda s psychologem
 
 
březen           Zájezd do divadla.
                      
 
duben           Jarní besídka.
                      Velikonoční dílna
 
květen           Školní výlet
                       Cesta za hledáním pokladu
 
červen            Ukončení školního roku na zahradě MŠ
                       Pobyt dětí v MŠ přes noc.
                       Výlet na dopravní hřiště
 
Všechny tyto akce platí pro všechny MŠ a budou se uskutečňovat zvlášť na jednotlivých MŠ s výjimkou akce Lampioňák, Schůzka s učitelkou 1.třídy, Vánoce na Valašské dědině,  Karneval, Olympiáda, Zájezd do divadla, Školní výlet a Zahradní slavnost– tyto se uskuteční společně.
 
 
 
Jedním z důležitých okamžiků v MŠ jsou také oslavy narozenin každého jednotlivého dítěte.V den narozenin dítěte je upínána veškerá pozornost právě jemu od ranních činností až po odpolední odpočinek. Tento den nazýváme „DEN PRO…..“ Děti vyrábí kamarádovi kytičku, kreslí kamarádovi obrázky s přáním, vyrábí složku na výkresy. \poté oslavenec sedí v narozeninovém křesílku a děti prostřednictvím aktivity „Jaký je?“ hovoří o kamarádovych vlastnostech, o tom, co se jim na kamarádovi líbí či nelíbí. Následuje obkreslování kamaráda, zpěv písní, tanečky, děti dávají kamarádovi hobla, oslavenec pak rozdává dětem přinesené dobroty. Vyvrcholením je pak vytahování dárečku z tzv. černého pytle.
Děti ,které jsou narozeny v prázdninových měsících, oslavujeme v měsíci červnu.
 
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy bývá v měsíci květnu. O přesném termínu je veřejnost informována prostřednictvím Obecních novin, plakátů a webových stránek školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle kritérií, které vypracuje na daný školní rok vedoucí učitelka spolu s ředitelkou školy a schvaluje je zastupitelstvo obce.
 
Kritéria přijímání dětí do mateřských škol v Trojanovicích, která však budou aktualizována před  konáním zápisu:
 
-          Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají trvalý pobyt v obci Trojanovice a jsou řádně očkované.
 
 
Kritéria pro přijetí ostatních dětí
Počet bodů
1. 
Trvalý pobyt v obci Trojanovice
5
2.
Dítě je řádně očkováno
5
3.
Věk dítěte  - dítě dovrší do 31.8.2013  4 roky
              - dítě dovrší do 31.8.2013  3 roky
              - dítě mladší 3 let
 
3
2
1
4.
Místní MŠ nebo ZŠ navštěvuje a nadále bude navštěvovat sourozenec
1
 
 
Podle ustanovení zákona č.561/2004 Sb. § 34 odst. 3
 rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka mateřské školy.
 
 
V případě shodného počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte,
 přednost budou mít starší děti.
Není – li naplněna kapacita, jsou přijímány děti s jiným trvalým pobytem.     
 
 
Do mateřské školy jsou příjímány zpravidla děti od tří do šesti let smyslově, tělesně a duševně zdravé, které mají osvojeny základní hygienické návyky.
O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje vedení školy na základě odborného posudku pediatra,psychologa,spec.pedagoga pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního dětského centra.
 
Do MŠ lze příjmout dítě v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání, pokud splňuje podmínky pro vstup do předškolního zařízení a počet přijatých dětí nepřesahuje možný počet dětí zařazených do třídy MŠ.
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY
 
MŠ nabízí rodičům a dětem, tento doplňkový program, který je v průběhu dne zařazován tak, aby nezasahoval do hlavní výchovně vzdělávací činnosti:
 
 
Valášek – „TROJANOVJÁNEK“
Vede p.uč.Gabriela Golasová, vždy ve čtvrtek od 15,00 – 15,30 v MŠ Trojanovice 362.
Děti se zde naučí množství tanečních kroků, sladit pohyb se zpěvem a hudbou, pohybovat se rytmicky správně, zpívat při tanci, mimo jiné i pohybové kultůře. Kromě lidových tanců se také naučí mnoho lidových říkadel, rozpočítadel a pranostik. Každé dítě obdrží lidový kroj , o který musí rodiče dítěte po celý rok pečovat a připravovat jej na nejrůznější vystoupení.
 
Valášek mohou navštěvovat dle zájmu také děti z MŠ Trojanovice 345.
 
 
 
Valášek – „JAVORNÍČEK“
Vede p.uč.Bc.Markéta Kostelníková , vždy ve středu od 9,30 – 10,00 hodin v MŠ Trojanovice p.J 343. Náplň této doplňkové činnosti je stejná jako u valášku „TROJANOVJÁNEK“, bude však kromě uvedených dnů zařazována také jako pohybová chvilka pro všechny děti během dopoledních či odpoledních činností.
 
 
 
 
 
6. EVALUACE A HODNOCENÍ:    
 
Naše MŠ má tento evaluační systém:
 
 
1. Evaluace podtémat integrovaných bloků
 Cíl: - vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky,
          stanovit případná opatření do dalšího navazujícího témat. bloku
 Čas. rozvrh: - vždy po ukončení podtématu integrovaného bloku
 Nástroje: - záznam do činnostního plánu
                - konzultace učitelek
                 - dle potřeby záznam do indiv. přehledu o rozvoji dítěte
 Kdo: - pedagogické pracovnice
 
 
1        Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku
Cíl: - zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění  
         stanovených záměrů, případná opatření
Čas. rozvrh: - po ukončení tématického bloku
Nástroje: - záznam na předepsaném tiskopise přiložený k TVP
     - konzultace učitelek
Kdo: - pedagogické pracovnice
 
 
 
 
 
 
 
 
2        Soulad TVP – ŠVP – RVP PV
Cíl: - ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího
         obsahu, podmínek, metod a forem práce, doplňkového programu, spoluúčast rodičů
Čas. rozvrh: - 2x ročně – vždy za pololetí
Nástroje: - individuální záznamy o dětech
           - hospitační záznamy
           - konzultace
           - dotazníky pro rodiče
           - pedagogické porady
           - autoevaluace ped. pracovníků
           - vlastní hodnocení školy
Kdo: - pedagogické pracovnice, rodiče
 
 
 
3        Hodnocení dětí
Cíl: - hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí
Čas. rozvrh: - průběžně, nejméně však 4x ročně
Nástroje: - konzultace učitelek
                 - konzultace s rodiči
                 - konzultace s odborníky z PPP
                 - diagnostika dětských výtvarných prací
                 - pozorování
                 - záznamy do archů
                 - vedení portfolia
 Kdo: - pedagogické pracovnice
 
 
 
 
4        Evaluace doplňkového programu
Cíl: - hodnocení činnosti doplňkového programu
Kdy: - červen 2010
Nástroje:– konzultace s rodiči
              - konzultace učitelek
              - vystoupení pro veřejnost
 Kdo: - pedagogické pracovnice, veřejnost
 
 
5        Osobní rozvoj pedagogů
Cíl: - uplatnění nových poznatků z DVPP va vlastní práci, autoevaluace vlastního
         vzdělávacího procesu
Kdy: - po skončení tématického celku,  dotazníky v lednu, červnu
Nástroje:  - konzultace
      - hospitace
      - ped. porady
      - dotazníky
Kdo: - pedagogické pracovnice
 
 
6        Evaluace materiálních podmínek
Cíl: - zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování ŠVP
Kdy: - leden, červen
Nástroje: - záznamy z pedagog. a provozních porad
     - záznamy z kontrolní činnosti
     - dotazníky
Kdo: - vedoucí učitelka
 
 
7        Evaluace spolupráce  s rodinou
Cíl: - úspěšnost zvolených metod a forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů
Čas. rozvrh: - leden , červen
Nástroje: - rozhovory s rodiči
     - dotazníky
     - provozní porady
     - akce za  účasti rodičů

 

Kdo: - pedagog. pracovnice, rodiče – dotazníky, vedoucí ŠJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář